Man Udhan Varyache Guitar Chords

Mayechya halavya sparshane khulate 
(G#)...................................................... 
natyanchya bandhat dunda moharte
 (A#m)..............................................(D#)..
Mayechya halavya sparshane khulate
  (G#)............................
natyanchya bandhat dunda moharte 
(A#5)..............................................(C#) ..
Mann udhan varyache gojpavasache .
 (G#)..................................(C#)..
ka hote bebhan kase gahivarte
 (Fm).....................................(D#)...
Mann udhan varyache gojpavasache
  (G#)..................................(C#)..
ka hote bebhan kase gahivarte 
(Fm).....................................(D#)..

Mann udhan varyache......  tananana tanananana....
  aakashi swapnanchya harapuna bhan shirate
 (G#)................
hurhuratya sandhela kadhi ekatech zhulate 
(G#).................................................(D#m).....(G#)
savarte bavarte zadate adakhadate ka padate
 (A#5)........................(D#)...................................(C#)
kadhi aashechya hindolayavar mann he vede zhulate 
(C#)......................................(D#)..................................(G#)
mann taranga hovun panyavarati phirate
  (C#).....................................................(D#)
an kshanat phiruni aabhalala bhidate
(C#)..........................................(D#)

Mann udhan varyache gojpavasache  
(G#)..................................(C#)....
ka hote bebhan kase gahivarte 
(Fm).....................................(D#)...  
runazunate guna gunate
 kadhi guntate haravate
kadhi gahirya dolanchya 
dohat par budate
talamalate sarkhe papane 
nakalat ka bharakatate
kadhi mohachya char
 kshananna man he vede bhulate
janate jari he punha punha ka chukate
bhavade tari bhasanchya maguni padate  

Leave a Reply